Qualitat-SGIC

Promoció i suport a la millora contínua de la qualitat

La millora contínua és el mecanisme a través del com s'articula l'avaluació, identificació de millores, planificació i execució d'accions per incrementar la qualitat dels ensenyaments, la docència i els serveis que la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (HTSI) ofereix.

Tant HTSI com la Universitat Ramon Llull (URL), tenen ja una llarga trajectòria en l'elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i de recerca i gestió. Així apareix definit en els estatuts de la Universitat, on s'explicita l'interès exprés d'oferir una oferta formativa d'alt nivell per als seus estudiants: “la missió de la Universitat Ramon Llull és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona, capaç de respondre a les necessitats de la societat”.

Un dels principals objectius del centre és aconseguir l'èxit personal i professional dels seus estudiants, i per tant, HTSI participa activament als programes d'avaluació de la qualitat que des de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) es despleguen.Organismes de l'Àrea de Qualitat

Existeixen diferents organismes que vetllen per la qualitat i la millora contínua tant a nivell de HTSI com a nivell d'URL tal com mostra la següent figura. L'Àrea de Qualitat de HTSI està compost pels següents òrgans:

  • La Unitat Tècnica de Qualitat de Centre (UTQc) promou i dóna suport al centre perquè participi en les diferents iniciatives, programes i marcs de referència que des de la ANECA i l'AQU es promouen.
  • L'Òrgan Específic de Centre (OEC) i el Comitè d'Autoavaluació Intern (CAI) són organismes específics per realitzar els programes d'avaluació DOCENTIA i VERIFICA de les agències de qualitat. D'altra banda, la Comissió General de Qualitat és un òrgan transversal per tractar temes en el qual tenen participació tots els perfils del campus.

01_organismos_calidad

Activitats de l'Àrea de Qualitat

L'Àrea de Qualitat de HTSI està composada per un conjunt d'organismes assessors i consultius de la Junta de Govern, els quals tenen independència orgànica a fi d'aconseguir una major transparència, objectivitat i efectivitat a l'hora de dur a terme les seves activitats, les quals se centren en:

  • Dissenyar i implantar els Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) dels títols de grau i postgrau.
  • Seguir el desenvolupament dels Ensenyaments, mitjançant enquestes de satisfacció a estudiants i professorat.
  • Recolzar la millora contínua dels Ensenyaments, promovent i gestionant els plans de millora dels plans d'estudi. Difondre els indicadors i la informació elaborada o disponible referent als resultats de millora contínua.

Programa Audit

Programa Audit: Sistema de Garantia Interna de Qualitat a l'Espai Europeu d'Educació Superior

El Reial decret 1393/2007 del 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010 del 2 de juliol, estableix un nou marc normatiu que pretén adaptar totes les titulacions universitàries a les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'EEES estableix que les universitats han de garantir en les seves actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, buscant a més la seva millora contínua. Per això, les universitats han de comptar amb polítiques i Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) formalment establerts i públicament disponibles.

HTSI compta amb un SGIC avalat sota el Programa AUDIT des de l'any 2012. Aquest programa, desplegat de forma conjunta per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), Axencia para a Calidade do Sistema Universitari de Galícia (ACSUG) i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), té com a objectiu avaluar si el SGIQ recull tots els procediments que permetin una millora permanent de la docència i altres actuacions realitzades al Centre.

certificadoAUDIT

 

Enlace al programa de las agencias http://www.aneca.es/Programas/AUDIT y http://www.aqu.cat/universitats/audit/

02_programa_AUDIT

 

Programa DOCENTIA

Programa DOCENTIA: Avaluació de l'activitat docent

03_programa_DOCENTIA

Enllaç al programa de les agències http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA 

docentia-cat-

Marc VSMA

MARCO VSMA: Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació

 

05_marco_VSMA

06_marco_VSMA_fasesmarco-vsma-cat

Informes d'Avaluació

Aquí trobaràs informació sobre informes d'avaluació del professorat, el mapa de processos del SGIC, així com els resultats d'informes de seguiment i acreditació. En aquests últims informes podràs trobar l'evolució dels indicadors dels resultats de la titulació, el perfil dels alumnes, així com la valoració del professorat i alumnes en relació a les titulacions entre altres dades d'interès.

Accés als informes en:  https://campus.htsi.url.edu/calidad          

 

 

 

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades