Requisits Acadèmics

Requisits

Per podqué requisitos necesita un estudiante para estudiar el Grado en Gestión Turística y Hotelera de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasier ser admès/a en el Grau en Gestió Turística i Hotelera o en la doble titulació ID.Exp (Grau en Turisme + Bachelor en Innovació i Disseny) és necessari complir els requisits que exigeixen les normes que regulen l'accés als estudis universitaris de grau a Espanya, així com complir els requisits específics establerts per la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, que s'avaluen mitjançant una prova d'admissió pròpia.  

Sistema educatiu espanyol

Les vies d'accés per els/les candidats que provinguin del sistema educatiu espanyol són:

 • Haver superat els estudis de batxillerat i la prova d'accés a la Universitat (PAU).
 • Haver superat un cicle formatiu de grau superior (CFGS).
 • Disposar d'una titulació universitària oficial o equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys.
 • Tenir més de 25 anys i complir els requisits establerts en la legislació vigent.
 • Acreditar experiència laboral o professional per a majors de 40 años. La sol·licitud ha de dirigir-se al rector/a de la Universitat.
 • Tenir més de 45 anys i complir els requisits establerts en la legislació vigent.
 • Haver cursat parcialment estudis universitaris oficials espanyols.

Sistema educatiu diferent a l'espanyol

Els candidats que provinguin de sistemes educatius diferents a l'espanyol hauran de complir amb els requisits inclosos en la Resolució del 6 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es modifiquen els Annexos I i IV de l'Ordre EDU/1161/2010, del 4 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a la Universitat espanyola per part dels/les estudiants procedents de sistemes educatius als quals és aplicable l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

a) Candidats que hagin cursat els seus estudis en un col·legi a Espanya amb un sistema educatiu propi d'un país membre de la Unió Europea (que no sigui Espanya) o amb acords bilaterals amb el Govern d'Espanya sobre homologació d'estudis secundaris, segons indica la Universitat Nacional a Distància - UNED: hauran de sol·licitar a la Universitat Nacional a Distància (UNED) una credencial conforme compleixen amb els requisits per accedir als estudis universitaris. És imprescindible presentar aquesta credencial per poder realitzar la matrícula al centre. En la majoria dels casos, els col·legis realitzen aquest tràmit per als seus estudiants. Si no és el cas, el candidat haurà de realitzar aquest tràmit pel seu compte.

b) Candidats estrangers que provenen d'un sistema educatiu d'un país de la UE que no sigui Espanya o d'un país amb acords bilaterals amb el Govern d'Espanya sobre homologació d'estudis secundaris (segons indica el document de la Universitat Nacional a Distància - UNED).  

Cal:

 • haver superat l'equivalent en el seu sistema educatiu al segon de Batxillerat espanyol o tenir el batxillerat internacional.
 • sol·licitar a la Universitat Nacional a Distància (UNED) la credencial UNED per a l'accés a la universitat, conforme el candidat compleix amb els requisits per accedir als estudis universitaris. És imprescindible presentar aquesta credencial per poder realitzar la matrícula al centre.

c) Candidats estrangers que provenen d'un sistema educatiu d'un país que no pertanyi a la Unió Europea i que no tingui subscrit amb Espanya  un acord bilateral amb el Govern d'Espanya sobre homologació d'estudis secundaris (el document de la Universitat Nacional a Distància - UNED indica els països amb acords bilaterals que no necessiten realitzar aquest procés).

Cal:

 • estar cursant l'equivalent en el teu sistema educatiu al segon de batxillerat espanyol (i que ho aprovis al juny), o be haver-ho superat. (També s'acceptaran sol·licituds de persones que hagin cursat segon de batxillerat o equivalent en els últims dos anys).
 • tramitar la homologació dels seus estudis preuniversitaris (batxillerat o equivalent) a través de l'Ambaixada d'Espanya del teu país d'origen (preferentement) o bé a través del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Contacta amb nosaltres enviant un mail a tur@htsi.url.edu i tractarem el teu cas de manera individualitzada.

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades