Admissions

Accés

Qui pot accedir a l'Executive Master en Direcció d'Empreses Hoteleres?
 

1. Estudiants amb titulació universitària

- Tots aquells que estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per a l'accés a ensenyaments de màster.

- Titulats en sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat d'homologar els seus títols. Abans es comprovarà que la universitat estrangera que ha expedit el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols oficials espanyols i que, al seu país, aquest títol permet accedir a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació d'aquest títol ni el seu reconeixement a altres efectes que no sigui el de cursar el màster.

D'acord amb la Proposta d'Acords en el marc de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Universitats del 6 de juliol de 2010, els estudiants amb titulació universitària obtindran el títol de Màster en Direcció d'Empreses Hoteleres atorgat per la Universitat Ramon Llull.

 

2. Estudiants sense titulació universitària

Poden cursar el programa estudiants sense titulació universitària que compleixin els següents requisits, i després que la Comissió d'Admissions valori i accepti la seva candidatura a través del seu curriculum vitae:

 • Candidats amb mínim 23 anys d'edat.
 • Accés a la universitat ja sigui per la via de les PAU o haver cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Mínim de 3 anys d'experiència laboral demostrable en posicions de responsabilitat en el sector turístic i hoteler. La Comissió d'Admissions es reserva el dret a sol·licitar referències d'aquesta experiència laboral i a tenir una entrevista amb el candidat, si ho considera necessari.

D'acord amb la Proposta d'Acords en el marc de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Universitats del 6 de juliol de 2010, aquests estudiants obtindran un Diploma d'Extensió Universitaria de la Universitat Ramon LLull expedit per la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi. 

Admissió condicionada al TFG/assignatura pendent

El/la estudiant que tingui pendent aprovar una assignatura o el Treball de Final de grau per obtenir el títol oficial de Grau Universitari podrà cursar el programa, subjecte a una admissió condicionada a la certificació del títol de Grau durant el curs. En tal cas, al finalitzar els estudis de postgrau, obtindrà el corresponent títol de Máster expedit per la Universitat Ramon Llull. Si durant aquest termini no obtingués el títol de Grau pendent, al finalitzar els estudis de postgrau obtindrà un Diploma d'Extensió Universitaria de la Universitat Ramon LLull expedit per la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi. 

Per poder realitzar la matricula condicionada del master Executive s'haurà de presentar el certificat de matrícula de l'assignatura pendent o TFG del Grau.

Preinscripció

Quin procés cal seguir per realitzar la preinscripció a l' Executive Master en Direcció d'Empreses Hoteleres?


El candidat ha d'emplenar i enviar la sol.licitud d'admissió, adjuntant la documentació requerida, el comprobant de pagament de les tases de sol.licitud (50€) i esperar la resposta de la Comissió d'Admissions:

- Documentació necessària per a estudiants amb titulació universitària:

 • Fotocòpia del DNI o passaport vigent
 • Fotocòpia del resguard del títol o títols dels estudis universitaris cursats
 • Fotocòpia de la certificació acadèmica oficial (relació d'assignatures cursades amb la seva qualificació i el seu nombre de crèdits)
 • Certificat de la universitat d'origen del candidat acreditant que els seus estudis universitaris li habiliten per realitzar un màster al seu país d'origen (en el cas de candidats titulats en un sistema universitari aliè a l'espanyol).


- Documentació necessària per a estudiants sense titulació universitària:

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotocopia de la titulació cursada
 • Curriculum vitae amb l'experiència laboral demostrable i fotocòpia del certificat de l'empresa especificant aquesta experiència laboral, les dates i les funcions desenvolupades durant el treball.

Matrícula

Quin procés cal seguir per formalitzar la matrícula del Executive Master en Direcció d'Empreses Hoteleres?


Una vegada el candidat rep la resolució favorable de la seva candidatura per part de la Comissió d'Admissions, haurà de formalitzar la matrícula presentant a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi la següent documentació original:

 

1. Titulats universitaris espanyols

 • Fotocòpia del DNI o passaport vigent al moment de la matriculació
 • Original i fotocòpia del resguard del títol o títols dels estudis universitaris cursats
 • Certificació acadèmica oficial (relació d'assignatures cursades amb la seva qualificació i el seu nombre de crèdits)
 • Document de domiciliació bancària (depenent de l'opció de pagament escollida)
   

2. Titulats en sistemes educatius aliens al sistema universitari espanyol

 • Una fotografia
 • Fotocòpia del passaport vigent al moment de la matriculació
 • Original i fotocòpia del resguard del títol o títols dels estudis universitaris cursats
 • Certificació acadèmica oficial (relació d'assignatures cursades amb la seva qualificació i el seu nombre de crèdits)
 • Traducció jurada del títol i de l'expedient acadèmic, en cas que l'original no estigui en castellà o en anglès.
 • Certificat oficial de la universitat, amb segell i signatura, que habiliti a l'estudiant a tenir accés a estudis de postgrau.

3. Estudiants sense titulació universitària

 • Fotocòpia del DNI o passaport vigent al moment de la matriculació
 • Fotocòpia de la titulació cursada
 • Curriculum vitae amb l'experiència laboral demostrable i certificat de l'empresa especificant aquesta experiència laboral.


Al moment de la matriculació, Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi precisarà que l'estudiant aporti tots els documents originals per poder realitzar les compulses pertinents.

El procés de matriculació és continu.

*La posada en marxa del programa està condicionada a que hi hagi un número mínim d'estudiants que el faci viable.

Preu i modalitats de pagament

Pagament estàndar:

Preu total del màster: 8.925

 • Matrícula:  1.785€ (20% del total de l'import a abonar durant els primers 15 dies després de la comunicació de l'admissió)
 • Pagament del màster: 7.140€ (80% del total de l'import a abonar abans del 27/10/2017)


Pagament únic:

Preu total del màster: 7.925€ (descompte de 1.000€ respecte al preu estàndar)

 • Matrícula: 1.785€ (en concepte de matrícula a abonar durant els primers 15 dies després de la comunicació de l'admissió)
 • Pagament del màster: 6.140€ (resta del total de l'import a abonar abans del 01/07/2017) .

 

Pagament per mensualitats:

Preu total del curs:  9.103,50€ (increment del 2% respecte al preu estàndar)

 • Matrícula: 1.785€ (en concepte de matrícula a abonar durant els primers 15 dies després de la comunicació de l'admissió)
 • La resta es paga en 7 mensualitats d'octubre a abril, cada una de 1.045,50 


La tramitació de títols propis en la Universitat Ramon Llull està subjecta a taxes acadèmiques no incloses en l'import del curs. Cal abonar aquest import en sol·licitar el títol de màster una vegada acabat el programa a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi. El Patronat de la Universitat Ramon Llull aprova l'import d'aquestes taxes a l'inici de cada curs acadèmic.

Els imports abonats no són retornables, excepte en casos especials. Per favor, consulta la nostra política de devolució de pagaments per l'Executive master en Direcció d'Empreses Hoteleres.

Formalització Matrícula

Què implica la formalització de la matrícula?

La formalització de la matrícula, amb el pagament de l'import corresponent, representa l'obtenció definitiva de la plaça. Si l'estudiant abandona el curs, en cap cas es retornarà l'import de la matrícula.

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

He llegit i accepto la política de protecció de dades