Estudiants no europeus

Informació general

Aquells ciutadans extracomunitaris que es disposin a estudiar a Espanya necessitaran regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de la seva estada. Per poder romandre legalment a Espanya més de 90 dies, necessites obtenir l'autorització d'estada per estudis, que t'autoritzarà a romandre a Espanya tot el temps que durin els teus estudis i, a més, podràs viatjar si ho desitges, dins de la UE i els països que tenen signats convenis amb Espanya o la UE per a la lliure circulació de persones.

PAS 1. Abans de la teva arribada a Espanya: Visa d'estudiant

Aquells ciutadans extracomunitaris que es disposin a estudiar a Espanya necessitaran regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de la seva estada.


TIPUS DE VISATS SEGONS LA DURADA DE L'ESTADA:

 • Estades de fins a tres mesos:
  • La directiva europea CE Nº 539/2001 de 15 de març 2001 inclou en el seu annex II els països que els seus nacionals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos en l'article 5 del Codi Schengen, i en cas que necessitin perllongar l'estada, és pot sol·licitar per a un màxim de tres mesos més (per més informació, consultar la fulla informativa del ministeri 02).
  • La directiva europea CE Nº 539/2001 de 15 de marzo 2001 inclou en el seu annexo I  els països dels quals els seus ciutadans hauran d'estar proveïts d'un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consultar aquí.
 • Estades de fins a sis mesos:
  Existeixen visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a Espanya per períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la Targeta d'Identitat per a Estrangers (TIE). Per a més informació consulta el següent link.
 • Estades superiors a sis mesos:
  Aquells ciutadans que es disposin a realitzar estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la Targeta d'Identitat per a Estrangers (TIE).


DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER GESTIONAR EL VISAT D'ESTUDIS

 1. Un exemplar de sol·licitud visat (formulari nacional) omplert  i signat. 
 2. Una fotografia actual, color (3x4) de cara, fons blanc.
 3. Còpia del passaport amb vigència per a tot el període d'estada. Per a estrangers, documentació vigent que acrediti la seva residència legal al país on procedirà a gestionar la visa.
 4. Copia de la documentació que acrediti solvència econòmica per al període sol·licitat procedent de una beca de l'autoritat competent, mitjans propis o dels pares (carta compromís, tres últims estats de comptes o nòmines) en què es vegi clarament capacitat econòmica.
 5. Assegurança mèdica internacional vàlida per a tots els països del territori Schengen (no s'accepta un seguro vida) per tot el temps d'estada a Espanya o Schengen, que cobreixi tot tipus de despeses mèdiques i repatriació ocasionada per un accident o una malaltia sobtada, amb cobertura de 30.000 euros.
 6. Copia Certificat mèdic (menys de 3 mesos) DE NO PATIR MALALTIES QUE TINGUIN REPERCUSSIONS DE SALUT PÚBLICA GREUS CONFORME Al REGLAMENT SANITARI INTERNACIONAL DE 2005, no és necessari que sigui un metge de lla Seguretat Social.
 7. Còpia del Certificat d'antecedents no penals (menys de 3 mesos), expedit per l'autoritat competent del país d'origen o països on l'interessat hagi residit els últims cinc anys amb la Apostilla de la Haya de l'Estat que ho expedeixi.
 8. Certificat d'admissió del centre d'ensenyament, docent o científic autoritzat a Espanya que indiqui: nom de l'estudiant, curs a realitzar, i dates d'inici i finalització del mateix, així com programa o pla d'estudis.
 9. Títols acadèmics, exigits per a l'ingrés al centre on vagi a cursar els seus estudis.
 10. Pagament de les taxes per tramitació del visat.

IMPORTANT:

 • Si la teva estada a Espanya serà d'1 any acadèmic, s'ha de sol·licitar un visat per a estades superiors als 180 dies. Els visats fins a 180 dies no es poden renovar a Espanya, si decideixes continuar els teus estudis, has de tornar al teu país d'origen, i sol·licitar un nou visat.
 • Per tramitar el teu visat, has de presentar tots els documents indicats. La falta d'un d'ells (inclosa pòlissa d'assegurança mèdica en les condicions assenyalades en el punt 5) serà motiu de devolució de l'expedient complet.
 • Tingues en compte que el visat d'estudiant és vàlid únicament per estudiar a la universitat en la qual has sol·licitat ser admès i pel període de temps establert en la carta d'acceptació. Així, si després d'haver obtingut el teu visat, decideixes estudiar en una institució educativa diferent, posa't en contacte amb la missió diplomàtica o oficina consultar espanyola al teu país de residència per cerciorar-te dels passos que has de seguir abans de viatjar a Espanya.

PAS 2. Durant el primer mes després de la teva arribada: TIE

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que l'internacional no europeu obté en l'Ambaixada Espanyola o Consolat abans de venir.

Si la teva estada autoritzada té una durada superior a 6 mesos, hauràs de sol·licitar personalment la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) en el termini d'un mes des de l'entrada efectiva a Espanya.

La TIE és un permís d'estada temporal vàlid per al temps en què duri l'estada d'estudis a Espanya. El permís es concedeix per un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior.

 

OBTENCIÓ PRIMERA TARGETA D'ESTUDIANT NO COMUNITARI

Qui ha de fer el tràmit? El propi estudiant ha de realitzar aquest tràmit, que és obligatori.

Què és aquest tràmit i perquè haig de fer-ho? Els ciutadans d'un estat no membre de la Unió Europea que vagin a residir a Espanya més de sis mesos, i que van sol·licitar un visat d'estudis per venir a Espanya, estan obligats a sol·licitar l'extensió del seu visat, que és la primera targeta d'estada per estudis. El visat és només l'entrada a Espanya. Sinó, estaràs en situació il·legal. 

Quan haig de fer el tràmit? L'estudiant ha de començar el tràmit durant els 30 dies després de l'entrada a Espanya. Sinó, pot quedar en situació il·legal. 

Quins documents haig de presentar per fer el tràmit? La documentació requerida és la següent:

 • Original i una fotocòpia de l'imprès de sol·licitud (EX17). Marcar com a “tipus de document” l'opció: “Estada per estudis,…”. En cas de dubtes en emplenar l'imprès, consulta per telèfon, e-mail o en persona al departament d'interncaional de HTSI.
 • Original i una fotocòpia del passaport. Les fulles a fotocopiar són: la fulla de dades personals, que inclogui la data de caducitat del passaport; la còpia del visat; i la fulla que inclogui el segell d'entrada a Espanya. En cas que no tingueu el segell en el passaport, aportar  original i  fotocòpia del bitllet de transport o algun altre document que provi la data de la teva entrada a Espanya.
 • Original i  una  fotocòpia  de  la teva  matrícula a  HTSI o  d' una carta  recent  de la facultat. El document que portis ha d'acreditar la durada del curs que realitzaras aquest any.  Per tant, en cas que la  fulla de matrícula no especifiqui les dates d'inici i finalització del curs, hauràs d'aportar,  a més,  una carta de la facultat especificant les esmentades dates.
 • Tres fotografies recents, tamany carnet (“tipus DNI”): en color, de cara i amb el fons blanc.
 • Certificat d'empadronament actual.

En lliurar la documentació indicada a la Comissaria de Policia que et correspongui, et lliuraran el resguard de la teva targeta d'estada per estudis (TIE)
i un imprès per pagar unes taxes. Quan vagis a recollir l'original de la targeta, un mes més tard, hauràs de portar aquests dos documents. L'imprès de taxes haurà d'estar pagat prèviament. Pots pagar les taxes a qualsevol banc; et donaran indicacions a l'oficina de Policia.

On haig d'anar per fer el tràmit? Quan  ja tinguis tots els documents, has de presentar la teva documentació a l'oficina de Policia corresponent, segons el teu domicili:

 • Si vius a una altra ciutat o localitat que no sigui Barcelona, has d'anar a l'oficina de Policia de la teva localitat. En algunes d'aquestes comissaries donen cita per fer el tràmit  i  en unes altres potser no. Has de dirigir-te el més aviat possible a aquesta Comissaria i preguntar.

 • Si el teu domicili permanent està a la ciutat de Barcelona:

a) Has de sol·licitar una cita prèvia per anar a l'oficina de Policia a través del següent link.

b) Has de presentar-te  el     dia i  hora  de     la cita  a  la Prefectura Superior de Policia de Catalunya (Complex Policial La Verneda) situat a Rambla de Guipúscoa, 76-80, 08020 Barcelona. Horari d'oficina: Dilluns a Divendres de  09h a 14.00h.

 

PAS 3. Renovació de la teva targeta de resident: TIE

La targeta té una vigència d'un any i és renovable si els teus estudis tenen continuïtat.

La renovació de la targeta de l'estudiant s'ha de tramitar dins dels seixanta dies anteriors a la seva caducitat. Si la targeta ha caducat, l'Oficina de Relacions Internacionals no es farà càrrec de renovar-la. En aquest cas, l'estudiant haurà de tornar al seu país i sol·licitar un nou visat d'estudis.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, les sol·licituds de renovació del permís d’estada per estudis s‘han de renovar d’una de les següents formes:

 1. DE FORMA TELEMÀTICA:
  - amb certificat digital (es pot obtenir a IDCAT) a través de la plataforma MERCURIO
   
 2. DE FORMA PRESENCIAL:
  - Al Registre General de la Delegació del Govern a Catalunya (c. Bergara, 12)
  - Al Registre Auxiliar núm. 1 de la Subdelegació del Govern a Barcelona (c. Mallorca, 278)
   

La documentació a presentar és la següent:

 • Sol·licitud original i 1 còpia
 • Passaport en vigor i fotocòpia (no entregar l'original)
 • Original i còpia de la Targeta d’Autorització d’Estada per Estudis per les dues cares (no entregar l'original)
 • Certificat de mitjans econòmics i 1 còpia
 • Assegurança de malaltia que cobreixi les despeses mèdiques durant l’estada (associades a un accident o malaltia) i 1 còpia.
 • Carta de la facultat on consti que l'estudiant està matriculat aquest curs acadèmic i que ha demostrat aprofitament i 1 còpia.
 • Carta de la facultat on consti que l’estudiant està matriculat per al curs acadèmic següent i 1 còpia.
 • Si es produeix un canvi de domicili, és necessari presentar un nou certificat d'empadronament
 • Pagament de taxes:
 1. Anar al següent enllaç
 2. Omplir amb les dades (són obligatoris els camps que tenen * ) i fer clic a "autorització 1. b)" perquè doni  la
   quantitat a pagar de 16,81€. No poseu res on diu "número d'expedient".
 3. Escriure el codi de seguretat
 4. "Obtenir el document"
 5. Imprimir el formulari
 6. Pagar al banc
 7. Adjuntar el formulari a la resta de documentació

Un cop l’expedient sigui favorable, caldrà anar a la comissaria de policia per finalitzar la tramitació de la renovació.

IMPORTANT:

 • Quan s’aportin documents d’altres països hauran d’estar traduïts (per traductor jurat) al castellà o a la llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.
 • És important quedar-se amb una còpia de tota la documentació presentada.


Més informació:
Universitat Ramon Llull
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants
c/ Claravall, 1-3. 08022 Barcelona.
Tel. 936 022 200 | vicerectorat.internacional@url.edu

 

 

PAS 4. Necessites viatjar i el teu TIE està caducada: Autorització de retorn

Si has de sortir d'Espanya i la teva targeta està en procés de renovació, pots sol·licitar una autorització que et permeti tornar a entrar al país, sempre que la teva targeta ja hagi caducat. Aquesta autorització et permet sortir i tornar a entrar al país en un termini de 90 dies.

IMPORTANT: L'autorització de retorn només és vàlida per a l'entrada directa a Espanya. Si tornes a través d'un altre país de l'àrea Schengen (vol en connexió), has de comprovar amb antelació si necessites un visat i tramitar-ho abans d'efectuar el vol.

Aquesta autorització ha de tramitar-se directament en la Comissaria de policia, mitjançant cita prèvia si és que resideixes a Barcelona capital. Els ciutadans estrangers residents en localitats diferents a Barcelona  capital i Hospitalet, per obtenir aquesta autorització de retorn, hauran de personar-se directament, sense necessitat de cita.

PAS 5. Autorització de treball durant els teus estudis

Si durant la teva estada has de realitzar pràctiques no laborals en entitats públiques o privades que formin part del pla d'estudis pel qual s'ha atorgat l'autorització d'estada i que es produeixen en el marc de convenis de col·laboració entre aquestes entitats i HTSI, no serà necessari que tramitis cap autorització de treball.

A excepció d'aquest cas, si vols compaginar estudis i treball (per compte propi o aliena) sí que es necessita una autorització de treball, amb els següents condicionants:

 • L'horari laboral no pot coincidir amb l'horari lectiu (a temps parcial o a temps complet si té una durada màxima de tres mesos fos del període lectiu).
 • Els ingressos obtinguts no podran tenir el caràcter de recurs necessari pel sustento o estada, ni seran considerats en el marc del procediment de pròrroga d'estada
 • La vigència de l'autorització de treball coincidirà amb la durada del contracte i no podrà ser superior a la durada de l'autorització d'estada per estudis
 • Descarregar Formulari de sol·licitud

Per a més informació consulta aquí

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades